Velg en side

Generelle kjøpsbetingelser

Generelle kjøpsbetingelser

1.1       Generelt

1.1.1        Parter

Leverandør er Divio Web/X3 Marketing AS, org.nr. 929 543 270 MVA, Solstubben 26, 1459 Nesodden.

Kunden er den part som ved å akseptere tilbud fra eller sende bestilling til Leverandøren inngår avtale om kjøp av Leverandørens produkter og/eller tjenester.

1.1.2       Definisjoner

 1. Time & Material: oppdrag som faktureres etter faktisk forbruk av timer og materialer, eventuelt med utgangspunkt i et estimat og tilbud basert på et beskrevet ønsket resultat.
 2. Fastpris: et klart definert og begrenset oppdrag som leveres til en forhånd avtalt fastpris
 3. Oppdrag: summen av produkter av tjenester som Leverandøren skal levere i hht avtale.
 4. Resultat: det ferdige produkt eller tjeneste som Kunden kjøper av Leverandøren.

1.1.3       Anvendelser

 1. Så lenge ikke annet er skriftlig avtalt gjelder disse vilkårene for alle kjøp av produkter og tjenester fra Leverandøren. Disse betingelsene utgjør sammen med et akseptert tilbud eller en bestilling fra Kunden, en kommersiell og bindende kontrakt mellom Partene («Avtalen»).
 2. Kjøpsbetingelsene utgjør sammen med tilbudet og/eller tjenestebeskrivelsen hele Avtalen mellom partene og erstatter alle tidligere skriftlige eller muntlige ordninger og forhandlinger i den grad de dekkes av innholdet i Avtalen.
 3. Eventuelle endringer, tillegg eller andre endringer til denne avtalen skal gjøres skriftlig, ellers vil de være ugyldige.
 4. Skulle noen av Avtalens bestemmelser vise seg å være ugyldige eller ikke mulige å håndheve skal ikke gyldigheten av dens gjenværende bestemmelser påvirkes, med mindre partene uten disse bestemmelsene ikke ville inngått denne Avtalen, og det er ikke mulig å endre eller supplere den. I tilfelle en bestemmelse i Avtalen viser seg å være ugyldig eller umulig å håndheve, er partene forpliktet til umiddelbart å endre eller supplere den på en måte som er så trofast som mulig til og gjenspeiler partenes intensjon uttrykt i bestemmelsen som er funnet. ugyldig eller ikke kan håndheves.

1.1.3.1       Motstrid og forrang

I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i disse kjøpsbetingelsene og betingelser gitt av et tilbud, skal betingelsene i tilbudet gis forrang.

1.1.4      Resultat og aksept

Oppdraget eller resultater skapt ved Oppdraget anses som akseptert etter at Leverandøren har foretatt sin leveranse som spesifisert og denne ikke er bestridt innen 7 dager fra leveransetidspunktet.

1.2      Pris og betaling

1.2.1       Pris og kostnader

 1. Med mindre annet er spesifikt angitt er alle priser oppgitt i norske kroner (NOK) eksklusive merverdiavgift (MVA).
 2. Prisen Kunden skal betale for Leverandørens tjenester fremkommer på Leverandørens hjemmeside eller er gitt av tilbud for Oppdrag etter ‘Time & Material’ eller fastpris.
 3. Andre tjenester belastes i hht Leverandørens og eventuelle 3. parters sin til enhver tid gjeldende prisliste.
 4. Faktiske reisekostnader, diett og overnatting i forbindelse med Oppdrag belastes Kunden til selvkost og avtalt timepris. Alle reiser skal være godkjent av Kunden på forhånd. En avtale om et møte som finner sted utenfor Leverandørens lokaler anses som godkjenning av Leverandørens reisekostnader.
 5. Bruk av 3. parts lisenser skal avtales særskilt og belastes Kunden etter avtalte kostnader.

1.2.2      Betaling

 1. Tjenester som leveres av Leverandøren belastes på avtalt måte i hvert enkelt tilfelle, per faktura eller kort.
 2. Leverandøren forbeholder seg retten til fritt å benytte den eller de 3.parts betalingsløsninger den måtte ønske og å selge fordringer til slik 3.part som vil inndrive kravet fra Kunden.
 3. Kunden skal skriftlig godkjenne eventuelle ekstra kostander til dette med mindre det er kostnader som påløper som følge av Kundens forsinkede betaling.

1.2.2.1      Time & Material

 1. Med ‘Time & Material’ menes oppdrag som belastes etter bruk av timer og materialer (programvare)
 2. Oppdrag utført etter «Time & Material» faktureres forskuddsvis per 14 dager basert estimat, tilbud og faktisk timeforbruk foregående fakturaperiode.
 3. Første faktura med forfall 2 dager før Oppdragets start. De påfølgende fakturaer med forfall 2 dager før neste 14-dagers fakturaperiode.
 4. Eventuell justering av over- eller underforbruk av timer i forhold til estimat og tilbud skjer fra og med tredje faktura.
 5. Eventuelt tilgodehavende etter endt Oppdrag godskrives tilgodehavende parts konto innen 7 dager etter Oppdragets sluttdato.

1.2.2.2    Fastpris

 1. Utviklings- og prosjektoppdrag som helt eller delvis utføres til fastpris leveres med følgende betalingsbetingelser:
 • 50 % før prosjektoppstart
 • 30 % ved 50 % ferdigstillelse
 • 20 % før overlevering
 1. Alle eventuelle tillegg til det som dekkes av den avtale fastprisen faktureres løpende med forfall 7 dager etter fakturadato.

1.2.2.3    Løpende oppdrag

Tjenester som leveres på løpende oppdrag eller avtale faktureres eller belastes forskuddsvis per måned med forfall den 25. måneden før.

1.2.2.4    Lisenser

 1. Lisenser, egne eller 3. parts, som Leverandøren skal belaste faktureres forskuddsvis per måned, kvartal eller år slik det er spesifisert for den enkelte lisens med forfall den 15. i måneden før lisensen skal fornyes.
 2. Lisenser som Kunden kjøper direkte belastes i hht betingelser fra den lisensgiver.

1.2.2.5    Reisekostnader

Reisekostnader faktureres fortløpende etterskuddsvis med forfall 14 dager etter fakturadato.

1.2.2.6    Forsinket betaling

Ved forsinket betaling belastes purre- og inkassogebyrer etter gjeldende satser og forsinkelsesrente jf. forsinkelsesrenteloven.

1.2.3      Prisendring

 1. Årlig prisjustering etter konsumprisindeksen kan gjennomføres av Leverandøren med virkning fra og med 1.3. hvert år. Prisendring utover dette kan kun skje med en (1) måneds varsel så fremt prisendringen er et ledd i Leverandørens generelle prisjustering.
 2. Unntak fra dette gjelder for lisenser og tjenester som Leverandøren kjøpe i annen valuta (Normalt USD og EUR) hvor leverandøren løpende kan justere sine priser i samsvar med endringer i valutakurser på +/- 5 %.

1.3      Rettigheter til resultater (immaterielle rettigheter)

 1. Kunden har full eiendomsrett til oppdragsspesifikk data og design som skapes under oppdraget. Slike rettigheter overdras til Kunden på det tidspunktet Leverandøren har mottatt fullt oppgjør for de resultatene som er skapt.
 2. Leverandøren har full eiendomsrett til egne metoder, teknikker, erfaringsdata, oppsett, struktur, innhold i kampanjer og egne analyser som benyttes som en del av Oppdraget samt generell knowhow som er tilegnet under Oppdraget som ikke er taushetsbelagt. Dette gjelder også ved oppsigelse av Oppdraget.
 3. Partene er enige om at visse resultater gitt i henhold til denne avtalen kan inneholde “Åpen kildekode”. “Åpen kildekode” betyr enhver programvarekode som: (i) inneholder, eller helt eller delvis på noen måte er avledet fra programvare som distribueres eller avsløres som «freeware», gratis programvare, åpen kildekode-programvare, offentlig kildeprogramvare, «shareware» eller lignende lisensierings- eller distribusjonsmodeller’ eller (ii) er underlagt enhver avtale med vilkår som krever at slik programvarekode (A) avsløres eller distribueres i kildekode- eller objektkodeform, eller (B) lisensieres med det formål å gjøre avledede verk, eller (C) re-distribuerbare.
 4. For tjenester eller resultater levert under denne Avtalen ved bruk av åpen kildekode, plikter både Kunden og Leverandøren å overholde gjeldende lisensvilkår. Leverandøren skal gi slike lisenser, og resultater opprettet ved bruk av åpen kildekode skal utelukkende styres av lisensvilkårene som gjelder for den åpne kildekode som brukes.
 5. Dersom Kunden ikke overholder sine betalingsforpliktelser overfor Leverandøren overtar denne alle rettigheter til utarbeidet materiale og resultater med unntak av informasjon og dokumentasjon som Kunden har overlevert til Leverandøren under gjennomføringen av Oppdraget.
 6. Leverandøren har rett til å merke resultater fra Oppdraget som «uviklet, designet eller levert av Leverandøren» med lenke til Leverandørens hjemmeside. Utformingen kan være med eller uten Leverandørens logo, men skal aldri være fremtredende eller dominerende. En plassering nederst i bunnmenyen på en hjemmeside anses for eksempel ikke som fremtredende eller dominerende.

1.4     Ansvar og erstatning

1.4.1      Ansvar for dokumenter

Leverandøren bærer ansvaret for alle dokumenter som mottas fra Kunden under Oppdraget så lenge de befinner seg i Leverandøren sine lokaler eller besittelse. Ved opphør eller avslutning av Oppdraget skal slike dokumenter returneres til Kunden, destrueres eller slettes.

1.4.2     Ansvar for skade

 1. Leverandøren er ikke i noen henseende ansvarlig overfor Kunden for direkte eller indirekte driftstap, nedetid, indirekte tap eller følgetap.
 2. Leverandøren er ansvarlig for direkte person- og tingskade forårsaket av sine konsulenter.
 3. Leverandørens økonomiske ansvar er i alle tilfeller begrenset til kontraktsummen for Oppdraget.
 4. Med mindre annet er uttrykkelig og skriftlig angitt, leveres alle resultater til Kunden “som de er” uten noen garanti av noe slag, verken uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet og/eller egnethet for et bestemt formål med respekt for tjenestene og/eller eventuelle resultater som skal leveres av disse. Partene utelukker Leverandørens ansvar i henhold til garantien for fysiske mangler ved resultatene levert under denne Avtalen.

1.5     Personell

 1. Leverandøren sitt personell forblir underlagt Leverandørens disposisjon, instruksjon og vilkår under hele Oppdraget.
 2. Leverandøren kan fritt, uten å innhente samtykke fra Kunden, benytte underleverandører til å utføre Oppdraget.
 3. Leverandøren skal sikre at anvendt personell innehar den nødvendige faglige kompetanse for de definerte arbeidsoppgavene og at Oppdraget gjennomføres uhildet og profesjonelt ved å følge Leverandøren sine kvalitetsrutiner.
 4. Kunden kan ikke aktivt rekruttere Leverandørens eller eventuelle underleverandørers personell under gjennomføringen av Oppdraget eller for en periode på 12 måneder etter at Oppdraget er avsluttet. Dersom Kunden likevel ønsker å tilby personell fra Leverandøren en arbeidsavtale, skal Kunden først innhente samtykke fra Leverandøren og betale Leverandøren et honorar som tilsvarer seks (6) måneders løpende fakturering av det aktuelt personellets timepris med 100 % faktureringsgrad.

1.6     Taushetsplikt

 1. Hver part skal holde den andre partens konfidensielle informasjon strengt konfidensielt med samme grad av forsiktighet som den bruker for å beskytte sin egen konfidensielle informasjon. Med konfidensiell informasjon menes all informasjon, enten muntlig eller skriftlig, inkludert, men ikke nødvendigvis begrenset til, teknisk, praktisk og teknologisk, knowhow, produkter, spesifikasjoner, patenter, varemerker og konsepter, som samt informasjon av forretningsmessig og kommersiell art. Informasjon som finnes eller på annen måte er gjort offentlig tilgjengelig av parten selv er ikke anse som konfidensiell informasjon..
 2. Leverandøren skal sikre at deres personell innretter seg etter de retningslinjer som Leverandøren og Kunden har satt for å sikre sin informasjon.
 3. Leverandørens personell har taushetsplikt om Kundens interne forhold, personlige opplysninger, forretningshemmeligheter og gradert informasjon som personellet måtte få kjennskap til under utførelsen av oppdraget.
 4. Dersom partene inngår separat og særskilt taushetserklæring (Non-Disclosure-Agreement), går de særskilte bestemmelsene i den avtalen foran bestemmelsene i dette punktet.

1.7     Ekstern kommunikasjon

 1. Så lenge den ikke er konfidensielle eller taushetsbelagt har Leverandøren rett til å publisere informasjon om Kunden, Oppdraget og dets resultater i reklame- og markedsføringsøyemed. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Kundens navn og logo, informasjon om hva Oppdraget har bestått av og hvilke resultater som er levert.
 2. Bruk av den annen part som referanse skal avtales på forhånd i hvert enkelt tilfelle.

1.8     Endring, varighet og oppsigelse

1.8.1       Endring

 1. Alle endringer av Oppdragets omfang, oppgaver eller resultater skal avtales skriftlig.
 2. Alle endringer kan medføre ytterligere kostander og endringer i leveringstiden for Oppdraget.
 3. Endringer gitt av Kunden som gjør tidligere leverte resultater unyttige medfører ikke under noen omstendighet bortfall av Kundens plikt til fullt ut å betale for disse.
 4. Endringer i disse generelle kjøpsbetingelsene gjøres gjeldende fra den dagen endringen ble innført og kan ikke gis tilbakevirkende kraft. Endringslogg finnes nederst på denne siden.

1.8.2       Varighet

 1. Oppdrag som er begrenset i omfang, levert etter ‘Time & Material’ eller fastpris basert på tilbud varer fra Oppdragets oppstart til det er levert, eller til en av partene sier den opp.
 2. Oppdrag og/eller tjenester levert på en løpende basis eller avtale løper fra Oppdragets avtalte oppstartstidspunkt til en av partene sier den opp.
 3. Lisenser løper fra de blir bestilt og fornyes automatisk til en av partene sier dem opp.

1.8.3      Oppsigelse

 1. En avtale som gjennomføres på grunnlag av løpende timer kan sies opp skriftlig eller avkortes med en gjensidig oppsigelsestid på (1) måned løpende fra den 1. i måneden etter at slik oppsigelse er mottatt. Uavhengig av om arbeidet fortetter i oppsigelsestiden eller ikke er Leverandøren berettiget til fullt oppgjør for alle utførte timer.
 2. Avtaler med løpende leveranse av, inkludert, men ikke nødvendigvis begrenset til, markedsførings-, drifts-, support- eller vedlikeholdstjenester kan sies opp skriftlig med en gjensidig oppsigelsestid på tre (3) måneder løpende fra den 1. i måneden etter at slik oppsigelse er mottatt.
 3. Lisenser løper for angitt periode og kan sies opp skriftlig med en (1) måneds gjensidig oppsigelsestid. Oppsagte lisenser fornyes ikke fom den første fornyelsesperioden etter at oppsigelsestiden er utløpt.
 4. Dersom en av partene avvikles, begjærer oppbud, tas under konkursbehandling eller på annen måte opphører å eksistere faller partenes rettigheter og forpliktelser etter Avtalen bort.

1.8.4     Mislighold

 1. Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen skal den anne part skriftlig varsle om forholdet og gi den misligholdende part rimelig tid til å rette opp i forholdet. Dersom forholdet likevel ikke rettes opp innen rimelig tid kan Avtalen sies opp.
 2. Som mislighold anses manglende overholdelse av betalingsforpliktelser eller leve-ring av tjenester i henhold til denne avtalen.
 3. Leverandøren forbeholder seg retten til å stanse arbeidet, levering av tjenester og/eller lisenser uten foregående varsel samt å omdisponere sitt personell dersom Kunden misligholder sine betalingsforpliktelser i henhold til denne avtalen. Leverandøren kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for forsinkelser i Oppdraget eller andre konsekvenser, inkludert, men ikke begrenset til, virus- eller hackerangrep, tap av funksjonalitet, nedetid eller tap av omsetning, slik leveringsstans måtte få for Kunden
 4. Oppsigelse skal skje skriftlig.

1.9     Force Majeure

 1. Dersom en av partene forhindres fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen er det likevel ikke å anse som brudd på Avtalen dersom dette skyldes ekstraordinære, upåregnelige og/eller ukontrollerbare forhold som partene ikke kunne eller burde vite om på forhånd (force majeure).
 2. Som slike forhold regnes blant annet, men er ikke nødvendigvis begrenset til, flom, jordskjelv, vulkanutbrudd eller andre naturkatastrofer, streik, lockout og krig.

1.10   Tvister og lovvalg

 1. Enhver tvist eller uenighet mellom Partene som har sitt utspring, direkte eller indirekte, av denne avtalen skal søkes løst i minnelighet gjennom forhandlinger.
 2. Dersom Partene ikke kommer til enighet skal saken løses gjennom alminnelige domstoler med Follo som verneting.
 3. Denne avtalen reguleres av Norsk rett.

Endringslogg

 • Publisert 20.7.2023